• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Доступ до публічної інформації

ЩО ТАКЕ ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Правове забезпечення права на доступ до публічної інформації є однією з найважливіших гарантій становлення будь-якого демократичного суспільства. Ще з 1766 року Закон Швеції про свободу преси визначив принцип, згідно з яким урядові документи мають бути відкритими для суспільства, а також надав громадянам право звертатися із запитом до урядових органів щодо надання документів. У цілому досвід інших країн, які прийняли закони про доступ до публічної інформації, свідчить про позитивний вплив таких законодавчих змін на реалізацію громадянами інших основоположних прав, підвищення ефективності діяльності органів влади, а також зменшення ризиків корупції.
Право на доступ до публічної інформації є конституційним правом людини, передбаченим і гарантованим статтею 34 Конституції України, яка, у свою чергу, ґрунтується на положеннях статті 10 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, статті 19 Загальної декларації прав людини, статтях 18 та 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права тощо.Так, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
З метою забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний інтерес, 13 січня 2011 року Верховною Радою України прийнято нову редакцію Закону України «Про інформацію» та Закон України «Про доступ до публічної інформації», які набрали чинності 9 травня 2011 року.


Порядок

доступу до публічної інформації

ДНЗ №23 «Чебурашка»

1.Загальні положення
1.1. Порядок доступу до публічної інформації ДНЗ №23 регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи тощо) на доступ до публічної інформації, що зберігається в ДНЗ №23.
1.2. Доступ до публічної інформації ДНЗ №23 забезпечується шляхом:
· систематичного і оперативного оприлюднення інформації на офіційному Інтернет – сайті ДНЗ №23 druzhkivka-dnz23.edukit.dn.ua або будь – якими іншими способами;
· надання інформації за запитами на публічну інформацію.
1.3. ДНЗ №23 не надає інформацію за запитами, адресованими до працівників ДНЗ №23, а також інформацію, яка може бути отримана шляхом узагальнення аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
2. Оприлюднення публічної інформації ДНЗ №23
2.1. Оприлюдненню підлягає така інформація, що зберігається в ДНЗ №23:
· інформація про ДНЗ №23 (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);
· інформація, що була отримана або створена у процесі реалізації ДНЗ №23, передбачена законодавчими актами, та яка зберігається в ДНЗ №23;
· акти, положення (крім внутрішньо-організаційних), прийняті (видані) в ДНЗ №23;
· перелік послуг, що надаються ДНЗ №23, умови їх отримання;
· порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію ДНЗ №23;
· графік прийому громадян посадовими особами ДНЗ №23.
2.2. Оприлюдненню не підлягають:
· внутрішньо-організаційні документи (резолюції, доповіді, службові та пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії тощо), пов'язані з напрямами діяльності ДНЗ №23, процесами розробки та прийняття рішень;
· розпорядження завідувача та інші документи з кадрових питань;
· документи бухгалтерського обліку та звітності.
2.3. Оприлюднення публічної інформації.
2.3.1. Інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується на офіційному Інтернет – сайті ДНЗ №23 druzhkivka-dnz23.edukit.dn.ua
2.3.2. Інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття (видання) документа, що містить публічну інформацію.
3. Надання інформації за запитами
3.1. Запит на інформацію подається до ДНЗ №23 на ім`я завідувача в усній або письмовій формі:
· поштою на адресу: вул. Козацька, 50, м. Дружківка, Донецька обл., 84207 (з позначкою на конверті «Публічна інформація»);
· електронною поштою: 33554006@mail.gov.ua
· за телефоном: (06267)34660.
Під час подання запиту на інформацію заявник зазначає зручну форму отримання інформації.
3.2. У разі подання запиту на інформацію в усній формі працівник, відповідальний за реєстрацію документів, оформлює запит на паперовому носії (згідно із затвердженими формами) зі слів заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище, ініціали працівника, який оформив запит, його номер телефону та підпис.
3.3. Письмовий запит на інформацію може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», так і шляхом заповнення затвердженої форми. У разі недотримання зазначених вимог ДНЗ №23 має право відмовити у задоволенні запиту.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію заявник може подати запит шляхом заповнення затверджених форм, які можна отримати в ДНЗ №23 або на Інтернет – сайті ДНЗ №23 (вкладення).
3.4. ДНЗ №23 надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі, якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня йог отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду запиту.
У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів завідувачем на підставі доповідної записки виконавця, яка подається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації запиту, з обґрунтуванням необхідності продовження терміну виконання і одночасним інформуванням заявника.
3.5. Усі запити на інформацію реєструються у день надходження та оперативно обробляються ДНЗ №23.
Зареєстровані запити передаються на розгляд завідувачу ДНЗ №23. Завідувач визначає працівника, який буде відповідальним за розгляд запиту.
3.6. Відповідь на запит на інформацію надається за підписом завідувача ДНЗ №23 і візується особою, визначеною відповідальною за розгляд запиту/
Після цього відповідь на запит реєструється і відправляється заявнику або передається для вручення заявнику особисто в ДНЗ №23. У разі, якщо заявник не з`явився у визначений термін та не отримав особисто відповідь на запит, відповідь надсилається заявнику поштою.
3.7. У разі, якщо ДНЗ №23 не володіє інформацією, що запитується, і не зобов'язана володіти нею відповідно до своїх повноважень, заявник повідомляється про відмову у задоволенні запиту на інформацію у письмовій формі.
Якщо ДНЗ №23 не володіє інформацією, що запитується, але їй за статусом або характером діяльності відомо, хто нею володіє, вона направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це заявника. У такому випадку відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
3.8. Робота із заявниками, що звернулися із запитами на інформацію про надання витягів з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо з документів, що зберігаються в ДНЗ №23, проводиться в будівлі ДНЗ №23.
У разі звернення заявника із зазначених питань оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається заступнику завідувача ДНЗ №23.
Заступник завідувача дає доручення підготувати копії документів, за якими зроблено запит, і передати їх працівнику, у присутності якого буде здійснюватися робота з документами. Після ознайомлення заявника з документами працівник робить запис у відповідному журналі обліку робіт.
4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб
Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб ДНЗ №23 з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником завідувачу ДНЗ №23, вищому органу або суду.


Завідувач ДНЗ №23 В.Ф Ковляшенко

Кiлькiсть переглядiв: 645